Vitajte, môžete sa prihlásiť alebo vytvoriť účet.

OBCHODNÉ PODMIENKY

OBCHODNÉ PODMIENKY A ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
1. Úvodné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky sú platné pre nákup cez internetový obchod, ktorý je realizovaný prostredníctvom internetových stránok www.stc.sk.
Je to záväzné ustanovenie a upravuje a vymedzuje vzájomný obchodný vzťah práv a povinností medzi zákazníkom (kupujúcim) a prevádzkovateľom (predávajúcim) internetového obchodu, ktorým je S.T.C. spol. s r.o.,Galvaniho 16, 821 04 Bratislava.

Kupujúci je povinný pred objednaním tovaru, zoznámiť sa s obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom.

1.1 Vymedzenie základných pojmov 

-PREDÁVAJÚCI - je spoločnosť S.T.C. spol. s r.o., Galvaniho 16, 821 04 BRATISLAVA, zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava 1, odd. Sro, vložka číslo 4591/B. Sme platiteľmi DPH.
IČO: 31345115

ČDPH: SK2020295035

Prevádzková doba: Pondelok až piatok od 8:00 hod - 16:00 hod
Tel: +421 2 43412046,
Mob. +421 905728397,
Fax +421 2 43411585,
E-mail: objednavky@stc.sk

Číslo účtu pre bezhotovostný platobný styk Tatra banka BRATISLAVA,
IBAN SK90 1100 0000 0026 2334 1089,BIC (SWIFT) TATRSKBX
- KUPUJÚCI - je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu so spoločnosťou S.T.C. spol. s r.o. tým, že uzavrela kúpnu zmluvu. Jej predmetom je kúpa tovaru na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho.
- TOVAR - je predmetom kúpy a predaja v elektronickom obchode a je prezentovaný na internetovej stránke predávajúceho, t.j. spoločnosti S.T.C. spol. s r.o.

1.2 Základné ustanovenia

- Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na kúpnu zmluvu, uzavretú na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.
- Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od týchto obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito obchodnými podmienkami.
- Prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je ponúkaná aktuálna ponuka tovaru, ktorý je predmetom ponuky predávajúceho, s informáciami o ponúkanom tovare v zmysle §3. Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená - upresnená na základe písomného alebo telefonického dotazu nakupujúceho.

2.  Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Všetky objednávky uplatnené cez ponuku v internetovom obchode www.stc.sk sú pre obe zmluvné strany záväzné. Kupujúci objednáva tovary a služby predávajúceho prostredníctvom vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho, môže objednať aj telefonicky alebo e-mailom u predávajúceho.

2.1 Povinné údaje na objednávke

Pri objednávkach od firiem :
- názov firmy, IČO, IČDPH, 
- sídlo firmy (zapísané v obchodnom registri), 
- meno a priezvisko osoby, zodpovednej a oprávnenej urobiť objednávku,
- číselné označenie a názov produktov (podľa informácií na stránkach nášho elektronického obchodu),
- objednávacie množstvo v kusoch,
- kontaktný telefón a e-mail  kupujúceho,
- vybraný spôsob platby a doručenia tovaru,
- presnú adresu pre doručenie tovaru.
Pri objednávkach od súkromných osôb ( fyzickej osoby):
- meno a priezvisko kupujúceho, 
- číselné označenie a názov produktov (podľa informácií na stránkach elektronického obchodu),
- objednávacie množstvo ks,
- kontaktný telefón alebo e-mail  kupujúceho, 
- vybraný spôsob platby a doručenia tovaru,
- adresu pre doručenie tovaru.

2.2 Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy
Kúpna zmluva nadobúda platnosť záväzným potvrdením objednávky kupujúceho predávajúcim. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky zo strany kupujúceho.
Po úspešnom odoslaní objednávky kupujúcim, náš systém automaticky odošle informačný e-mail s číslom objednávky ktorú od Vás prijal. Tento automatický e-mail má len informačný charakter a nie je záväzným potvrdením objednávky.
Každá objednávka, ktorú uplatní kupujúci cez e-shop, alebo telefón, alebo e-mail u predávajúceho, bude predávajúcim vyhodnotená a po overení dostupnosti a termínu dodania, tiež spôsobu a realizácie platby, bude predávajúcim záväzne potvrdená kupujúcemu prostredníctvom e-mailu alebo telefónu. Týmto nadobúda kúpna zmluva platnosť. V prípade, že  objednaný tovar nebude momentálne dostupný v našich skladoch, budeme Vás kontaktovať (telefonicky alebo e-mailom) za účelom dohody ďalšieho postupu a možností vybavenia Vašej objednávky. Po dohode upravíme (alebo zrušíme) Vašu objednávku.
Kupujúci uhradí každý objednaný tovar vopred, najneskôr však pri prebratí zásielky. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito nákupnými i reklamačnými podmienkami a súhlasí s nimi.

3. Práva a povinnosti zmluvných strán

3.1 Základné práva a povinnosti predávajúceho.
Predávajúci
- má povinnosť dodať na základe ním záväzne potvrdenej objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne, pripraviť ho na prepravu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu.
- má povinnosť odovzdať kupujúcemu v termíne najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi, dodací list, daňový doklad, ak to vyžaduje legislatíva, tak aj záručný list). Všetky tieto doklady zasielame spolu s tovarom v zásielke.
-  má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar vopred dohodnutým spôsobom.
3.2 Základné práva a povinnosti kupujúceho
Kupujúci
- je povinný prevziať objednaný tovar.
- je povinný zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti a dohodnutým spôsobom, vrátane nákladov na doručenie tovaru.
- je povinný potvrdiť v dodacom alebo prepravnom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.
- má právo na dodanie tovaru v množstve, cene,  kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom potvrdení objednávky.
3.3 Práva a povinnosti pri stornovaní objednávky a zmenách  kúpnej zmluvy
- Kupujúci má právo jednostranne stornovať objednávku, a to iba v prípade, že mu ešte nebolo oznámené alebo doručené záväzné potvrdenie objednávky, a teda kúpna zmluva nenadobudla platnosť. Objednávku je možné stornovať telefonicky alebo písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou). Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu telefonicky alebo písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou).
- Kupujúci má právo podať predávajúcemu návrh na zmenu alebo storno objednávky aj v prípade, že kúpna zmluva nadobudla platnosť potvrdením zo strany predávajúceho a to len v prípade, že predmet kúpnej zmluvy nebol ešte predávajúcim fakturovaný alebo expedovaný. Zmenu objednávky je možné podať telefonicky alebo písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou). Akceptáciu alebo zamietnutie návrhu na zmenu alebo storno objednávky v prípade, že kúpna zmluva nadobudla platnosť, oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou) alebo telefonicky.
- Kupujúci má právo jednostranne stornovať objednávku, a to aj záväzne potvrdenú predávajúcim, v prípade nedodania objednaného tovaru predávajúcim v lehote do 10 pracovných dní od lehoty uvedenej v záväznom potvrdení objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, je predávajúci povinný vrátiť túto sumu v lehote 7 kalendárnych dní od stornovania objednávky resp. kúpnej zmluvy a to bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou).

- Predávajúci má právo jednostranne zrušiť objednávku ktorú nie je možné záväzne potvrdiť z dôvodu nesprávne uvedených údajov na objednávke a to najmä chybne uvedený e-mail alebo telefónne číslo kupujúceho.
- Predávajúci má právo jednostranne zrušiť objednávku a to aj záväzne potvrdenú :
a) ak objednaný tovar nie je schopný v danom termíne doručiť,
b) ak sa už objednaný tovar nevyrába alebo nedodáva,
c) ak sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru,
d) ak je oprávnená pochybnosť o skutočnej identite kupujúceho,
e) ak si kupujúci neprevzal tovar v dohodnutom termíne,
f) z dôvodov vyššej moci.
V prípade, že táto situácia nastane, bude predávajúci kontaktovať kupujúceho telefonicky alebo písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou) za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, je predávajúci povinný vrátiť túto sumu v lehote 7 kalendárnych dní od stornovania objednávky resp. kúpnej zmluvy a to bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, o ktorom ho bude kupujúci písomnou formou informovať (faxom, e-mailom alebo poštou).
- Predávajúci je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.) žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim považuje predávajúci objednávku za neplatnú.
- Predávajúci má právo jednostranne zrušiť objednávku, a to aj záväzne potvrdenú v prípade, že údaje uvedené kupujúcim v objednávke sa javia ako zrejme nesprávne alebo nepravdivé alebo v prípade, že nie je možné oznámiť alebo odoslať kupujúcemu záväzné potvrdenie objednávky.

3.4 Odstúpenie kupujúceho od kúpnej zmluvy na základe Zákona 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 25.3.2014
- V zmysle §7 predmetného platného zákona, kupujúci je oprávnený odstúpiť bez udania dôvodu od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru spotrebiteľom podľa týchto všeobecných obchodných podmienok. Kupujúci má právo v tejto lehote po prevzatí zásielky tovar skontrolovať tak, ako je obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode. Tovar však NESMIE používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu.. Tovar musí byť nepoškodený, v pôvodnom spotrebiteľskom nepoškodenom obale, teda v takom stave, ako ho kupujúci prevzal.
- môže odstúpiť od zmluvy predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

-  Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3, Zákona 102/2014.
- Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou).
- Odstúpenie od kúpnej zmluvy  musí obsahovať kompletnú identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté finančné prostriedky, najmä číslo účtu alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale a to osobne alebo vo forme poistenej zásielky na adresu spoločnosti S.T.C. spol. s r.o., Galvaniho 16, 821 04 Bratislava a to v zmysle §10 Zákona 102/2014. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša kupujúci. Kupujúci je povinný vrátiť tovar najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.
- V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v potvrdenej objednávke  v lehote 14 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou).
 

Neprijatie tovaru predávajúcim           

-Tovar vrátený na spôsob dobierky nie je možný,

- v prípade, že kupujúci nesplní niektorú z povinností pri tovare, ktorý chce vrátiť, (v zmysle  našich Všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu,                                                                                                         -    - - -kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v zmysle §7 ods. 6, body a) a)b)c)d)e)f)g)h)i)j)k)l).

                                                                                                                                             

 Predávajúci nezodpovedá za:  

- oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou,                                                                                                          

- oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa,                                                                                                           

- za poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou,                                                                                                               

- prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok,                                - v prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého, ako aj opätovného doručenia tovaru.

4. Dodacie podmienky a lehoty

- Dodávky objednaného tovaru sú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Objednávky vybavujeme spravidla do 24 hodín, pošta Vám zásielku doručí do 2-3 pracovných dní. Pri nečakaných okolnostiach sa môže dodanie predĺžiť. Pri tovare, ktorý nie je aktuálne na sklade,  vás upozorníme e-mailom alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty Vášho tovaru a dodáme ho až po vzájomnej dohode.
- Pri dodávke poštovým balíkom, kde kupujúci realizoval platbu vopred na číslo nášho účtu,  tovar expedujeme do 24 hodín od prijatia platby na náš účet.                                                                                      - Pri dodávke poštovým balíkom na DOBIERKU, tovar expedujeme do 48 hodín od prijatia objednávky.
- Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád na tovare, dodať kupujúcemu nový tovar, alebo podľa vzájomnej dohody oboch strán.
- Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v objednávke a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.
- Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím a uhradením celej kúpnej ceny – nakoľko tovar musí byť uhradený vopred, najneskôr pri dodaní (prevzatí).

5. Cena tovaru

Cena za tovar je zmluvná. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek ceny v obchode bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť. V internetovom obchode sú ceny platné v čase objednania tovaru. Cena je splatná najneskôr pri prebratí tovaru.
Všetky ceny sú vrátane 20% dane z pridanej hodnoty (DPH). V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné. Všetky akčné ceny platia len do vypredania zásob.
Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací list. K zásielke je pripojený v prípade, že si to povaha tovaru vyžaduje aj potvrdený záručný list.

6. Platby za tovar, dodanie, poštovné a balné

Objednaný tovar zasielame poštou na adresu udanú zákazníkom v objednávke. Zákazník si predmetnú zásielku vyzdvihne na svojej pošte, pod ktorú podľa miesta bydliska patrí.
Pri dodávke na dobierku zaplatí zákazník plnú sumu pri preberaní dobierky na pošte. Pokiaľ si želáte za tovar zaplatiť vopred a to prevodom na náš účet, zvoľte pri vytváraní objednávky možnosť „Poštový balík – platba vopred“. Následne Vám bude e-mailom alebo poštou zaslaná   predfaktúra s číslom účtu. Platbu je potrebné uskutočniť čo najskôr. Až po jej prijatí Vám môžeme odoslať e-mail so záväzným potvrdením objednávky a odoslať objednaný tovar.
Pri osobnom odbere zaplatíte nášmu pracovníkovi priamo v sídle spoločnosti na adrese v Bratislave, konkrétne: S.T.C. spol. s r.o, Galvaniho 16, 821 04 Bratislava. O platbe Vám vystavíme príjmový pokladničný doklad. Nie je možné platiť platobnou kartou.

Poštovné a balné za každú samostatne urobenú objednávku bude účtované podľa nasledovnej tabuľky:

Spôsob dopravy Cena prepravy
pošta alebo kuriér - dobierka 5,20 EUR
pošta alebo kuriér dobierka nad 170 EUR ZADARMO
Pošta alebo kuriér balík - platba vopred 4,40 EUR
Osobný odber v centrále spoločnosti S.T.C. spol. s r.o. Galvaniho 16, 821 04 Bratislava ZADARMO


Uvedené ceny platia pre Slovenskú republiku.
Doručenie do inej krajiny je možné po vzájomnom dohovore oboch zmluvných strán. Tu je však možné zaslať tovar len po predchádzajúcej úhrade celej kúpnej ceny zo strany zákazníka bankovým prevodom.

7. Zrušenie objednávky

Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od jej odoslania. Po zaslaní storna objednávky na náš e-mail objednavky@stc.sk Vám zašleme potvrdenie o zrušení objednávky. Viac čítajte v bode 3.3. Práva a povinnosti pri stornovaní objednávky a zmenách  kúpnej zmluvy.

8. Vrátenie tovaru

Podľa § 7 zákona 102/2014 Z.z., tovar zakúpený v našom internetovom obchode je možné vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 14 dní od jeho prevzatia. Tovar je potrebné vrátiť na adresu sídla spoločnosti v originálnom balení, kompletný, nepoužitý a nepoškodený. Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí zákazník. Tovar vrátený na spôsob dobierky neprijímame. Cena za tovar bude zákazníkovi vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru na ním uvedený bankový účet. Viac čítajte v bode 3.4. Odstúpenie kupujúceho od kúpnej zmluvy ...

Ak sa rozhodnete v uvedenej lehote vrátiť zakúpený tovar, je nevyhnutné informovať nás aj telefonicky na telefónnom čísle v pracovnom čase od 8.00 do 16.00. +421 2 43412046 alebo prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovej adrese objednavky@stc.sk  Prosíme Vás, aby ste s tovarom, ktorý nám plánujete vrátiť zaobchádzali šetrne,  aby nenastali zbytočné komplikácie s jeho vrátením.

9. Reklamačný poriadok

Na všetok tovar v našom internetovom obchode poskytujeme záruku 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru.
Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty, na mieste skontrolovať či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, náraz na balíku,  deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať.
V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na adresu našej spoločnosti. Balík musí kupujúci riadne zabaliť tak, aby nedošlo k ďalšiemu poškodeniu prepravou a má obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, kópiu faktúry, popis závady a kontaktné údaje kupujúceho - spiatočná adresa, telefónne číslo, e-mail.
Predávajúci  zašle zákazníkovi  po prijatí reklamácie obratom reklamačný protokol e-mailom, prípadne listovou zásielkou, kde uvedie a popíše závadu na tovare a deň začatia reklamačného konania. Tento doklad slúži kupujúcemu ako doklad k opätovnému vyzdvihnutiu reklamovaného tovaru. Reklamačné konanie na tovar začína dňom, kedy kupujúci doručí reklamovaný tovar vrátane príslušenstva poštou alebo osobne.
Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený.
Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.
V prípade, že tovar vykazuje výrobnú vadu, ktorá je zjavná,  - teda nejde o mechanické poškodenie hrubým, alebo nesprávnym používaním v záručnej lehote , má kupujúci právo na odstránenie vzniknutej vady. V prípade, že vada tovaru je neodstrániteľná, nahradí dodávateľ  zákazníkovi vadný výrobok novým, alebo po dohode - výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu, alebo vráteniu cenového rozdielu. V prípade, že zákazník nesúhlasí s výmenou tovaru za iný typ , bude mu kúpna cena vrátená do 7 dní od písomnej  alebo ústnej dohody na nim uvedený bankový účet.
Záruka sa vzťahuje len na výrobné vady a nevzťahuje sa na poškodenia vzniknuté nesprávnou manipuláciou a mechanickým poškodením zo strany kupujúceho, ako napríklad mechanickým poškodením- roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, poškrabaním tovaru a pod.
V prípade odôvodnene zamietnutej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.
Predávajúci rozhodne o reklamácii najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
· nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva  alebo dokumentácie tovaru,
· neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
· uplynutím záručnej doby tovaru,
· mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
· neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
· poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami.

Zásady ochrany osobných údajov                                                                 

V prípade, že si objednáte tovar v našej spoločnosti S.T.C. spol. s r.o. je potrebné nám poskytnúť  niektoré vaše osobné údaje, nevyhnutné na vybavenie vašej objednávky a dodanie tovaru priamo k vám. Ak nemôžete alebo nám neposkytnete osobné informácie, ktoré odôvodnene vyžadujeme,, nebudeme Vám môcť poskytnúť tovar alebo služby, o ktoré ste požiadali.

Naša spoločnosť S.T.C. spol. s r.o.,  Galvaniho 16, 821 04 Bratislava, IČO 31345115, IČDPH SK2020295035 sa zaväzuje chrániť súkromie našich potenciálnych a existujúcich zákazníkov. Pravidlá ochrany osobných údajov  sa vzťahujú na všetky nami spracovávané Osobné Údaje 

Spracovávanie osobných údajoch 

Eshop. V súvislosti s vybavením vašej objednávky spracovávame vaše osobné údaje:                                                                                                                                                                       titul, meno, priezvisko, adresa pre doručenie, adresa pre  fakturačné účely, údaje o objednávke, údaje o platbách, kontaktná osoba, telefónne číslo, email.                                                                              Dôvodom spracovania vašich údajov je uzatvorenie zmluvy cez internet a jej plnenie, a to najmä na prijatie a zaevidovanie objednávky, vybavenie objednávky, zaslanie tovaru, vydania účtovného dokladu, riešenie odstúpenia od zmluvy a prípadnej reklamácie.                                                                                                                                                                                                                                          Kúpne zmluvy uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu sa uchovávajú počas doby vybavenia objednávky a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napríklad reklamácie.                                                                                                                               

Kúpna zmluva o predaji tovaru spracovávame vaše osobné údaje :

titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa pobytu, adresa pre doručenie, adresa pre fakturačné účely, údaje o predmete zmluvy, tel. č., email, podpis, meno a priezvisko kontaktnej osoby, pracovná pozícia kontaktnej osoby, telefónne číslo kontaktnej osoby, e-mail kontaktnej osoby.                                                            

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom  plnenia zmluvnej povinnosti.              

Kúpne zmluvy sa uchovávajú dobu trvania zmluvy a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napríklad reklamácie.

Pri vybavovaní reklamácií, ktoré voči nám uplatňujete:                                                                                                                                                                                                                      titul, meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail,  adresa pobytu, adresa pre doručenie, adresa na fakturačné účely, údaje o reklamovanom tovare, číslo bankového účtu, spôsob vybavenia reklamách. Účelom spracovávania vašich osobných údajov je  plnenie zmluvnej povinnosti.

Dokumenty, týkajúce sa vašich reklamách sa uchovávajú 5 rokov.

Účtovníctvo. Vaše osobné údaje spracúvame za účelom splnenia si našich povinností vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov vzťahujúcich sa na agendu účtovníctva. Účtovné doklady sme povinní uchovávať 10 rokov.

Marketing. Vaše osobné údaje budeme spracovávať  za účelom starostlivosti o zákazníka, poskytovania informácií o produktoch a službách a prieskumu trhu,  iba ak nám na to dáte súhlas a na dobu, na ktorú nám dáte súhlas.

 

Vaše osobné údaje neprenášame do žiadnej inej krajiny. Sú uložené len na našom serveri v našej spoločnosti na Slovensku. Spracovávame ich v listinnej aj elektronickej forme prostredníctvom účtovného softvéru PROLUČ, a pokladničným systémom a programom na administráciu web stránky.

 

V prípade vašej nespokojnosti so spôsobom, ako spracovávame vaše osobné údaje,

Informujte nás o tom prostredníctvom našej mailovej schránky objednavky@stc.sk.

Môžete sa tiež obrátiť na  Úrad na ochranu osobných údajov, ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracovávame nezákonne.

 

Zabezpečenie ochrany vašich osobných údajov:

Vaše osobné údaje chránime tak, že len poverené osoby spracovávajú vaše osobné údaje. Sú školené a vedia, ako s vašimi údajmi nakladať a ako ich chrániť.  Zároveň sú všetky naše počítače chránené antivírovým programom.    

 

VAŠE PRÁVA

Máte právo na prístup k údajom

Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto  spracovávame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracovávaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou. 

Máte právo  na opravu

Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie. 

Máte právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak:

* už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli;

*odvoláte svoj súhlas

*namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov

*spracúvame vaše osobné údaje nezákonne;

*osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;

*ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet;

Máte právo na obmedzenie spracovávania

Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracovávanie  vašich osobných údajov. Pokiaľ vašej žiadosti vyhovieme, vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania vašich údajov dôjde, ak:

*nám oznámite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť;

*spracúvame vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili;

*vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;

*namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.

Máte právo na prenosnosť údajov

Máte právo žiadať, aby sme vám poskytli vaše osobné údaje v elektronickej forme, ktorá vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požiadať, aby sme vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.

Máte právo namietať

Máte právo namietať, že spracúvame vaše osobné údaje. Ak vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky vaše osobné údaje vymažeme. Ak vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:

-  na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,

-  z dôvodu nášho oprávneného záujmu,

-  vytvárania profilu zákazníka,

-  môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.

Práva môžete uplatňovať nasledovne:

-         emailom na objednavky@stc.sk

-         zaslaním písomnej žiadosti na adresu našej spoločnosti

 

Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť  dňa 25.5. 2018.

Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti. O každej zmene budete informovaný prostredníctvom našej e-shop stránky.